Webbplatsens överlägg

Gullungesjön

Gullungesjön – eller Gullungen som den omväxlande benämns i äldre kartor och skrifter – är en för landskapet i stort typisk grund lerslättsjö. Sjön är en del av ett sammanhängande vattensystem som har sin utgångspunkt i Jälnan 45 meter över havet. Vid Jälnan har Vretaån sin startpunkt. Ån passerar genom Rösjön där vattennivån regleras i dess norra utlopp och rinner därefter ut i Gullungen. Efter Gullungesjön går Vretaån ihop med Finstaån i höjd med Skederids kyrka och bildar där Norrtäljeån som med tillflöde från Frötuna och Malsta kyrksjö genomrinner Lommaren och därefter går ut i Norrtäljeviken.

Karta över sjön Gullungen upprättad ca 1880. En ungefärlig skiss av det nu restaurerade området är inlagt i den övre högra delen av kartan

Under slutet av 1800-talet var Gullungen en av de tusentals Svenska sjöar som dikades ur och sänktes i syfte att skapa mer odlingsbar mark. En första sänkningsåtgärden som minskade sjöns utsträckning från 28 till 10 hektar genomfördes 1889. Men den omkringliggande marken var fortsatt sank, svårbrukad och vattensjuk. Vid många sänkningar satte sig den gamla sjöbotten efter några år och den initiala ökningen av odlingsytan försvann. Så verkar ha skett även här och 1926 uppmättes sjöytan åter till 21 hektar. En andra sänkning genomfördes därför men vid förrättningen noterades att sjön redan vid den tiden betraktades som ett träsk.

Resultatet av de båda sänkningsåtgärderna var åtminstone för den del av marken som ligger på Mälby Gårds ägor ingen större framgång. De betesmarker som ligger i sluttningen ner mot sjön har samma utsträckning 2021 som de har på kartor från 1600-talet och den gamla sjöbotten som torrlades är under stora delar av året så vattensjuk att någon ytterligare odlingsareal aldrig har kunnat realiseras.

Tänkt utformning i projektplanen. Slutresultatet blev trots ett antal anpassningar efter de svåra förhållandena med mycket sank mark och lösa grävmassor väldigt nära.

Förrättarens kommentar från sjösänkningen 1926 har tyvärr varit en rättvis beskrivning av marken i snart hundra års tid men under sommar och höst 2021 har vi nu låtit gräva ut och restaurera en del av den fd sjön. Syftet har varit flerfaldigt men startpunkten för projektet var ett behov att trygga vattenförsörjningen för våra odlingar. Efter att ha sonderat ett antal alternativ och konsulterat Sören Eriksson så började en plan ta form där ett antal mervärden skulle kunna uppnås med den utformning som dammen nu fick

  • Minskat näringsläckage då dammen agerar buffertzon för avrinning av näringsrikt dagvatten från omkringliggande jordbruksmarker med direkt effekt på övergödning av Vretaån och i förlängningen Östersjön
  • Gynnande av den biologiska mångfalden i området. Inte minst det lokala fågellivet som gagnas av vattenspegeln.
  • Och inte minst en omvandling av en ganska ovälkomnande miljö till något som är estetiskt tilltalande och kan erbjuda närboende och besökande en fin naturupplevelse

Den damm som anlades är alltså utformad som en multifunktionell våtmark där flera viktiga och samverkande syften kunde uppnås. Projektering, tillstånds och bidragsprocess tog fart och under våren 2021 var så allt redo för grävstart under sommarens torrperiod!

Kartan visar sjön Gullungens utbredning och rågångar upprättade i samband med 1889 års sjösänkningsåtgärd. Sjöns yta är är här ca 10 hektar. Innan åtgärden var sjöns utbredning 28 hektar. Den nu restaurerade nordöstra delen av sjön motsvarar större delen av Mälby Gårds mark, den utgrävda ytan uppgår till ca 2.5 hektar, alltså ca 1/10 av sjöns ursprungliga yta

Projektet har inte varit möjligt utan stöd från ett antal fantastiska partners. Sören Eriksson Naturvård har som nämnts bistått med ovärderligt konsultstöd och projektering. Per Söderman (Södermans Schakt AB) har stått för grävarbetet. Jesus kanske kan gå på vatten, men Per kan köra en 30 tons grävmaskin på näckrosblad. Den känsla och hantverksskicklighet som Per och hans killar har när de manövrerar runt sina grävmaskiner är helt fantastisk. Sist men inte minst ska Emma Lennmo och övriga handläggare på Länsstyrelsen i Stockholm ha stort tack för sin professionella och hjälpsamma attityd. Såväl vad gäller tillståndsgivning som bidragsansökning.

Projektet har delfinansierats med medel från Europeiska jordbruksfonden för landsbyggdsutveckling.

Lite foton från grävningen

Första spadtag – 26 juli 2021. Dammens playa i den norra änden, mycket sand i jorden här!

Dammens ”getingmidja” – kanalen grävs ut den 9e augusti. Det är extremt sankt i området utanför så vi valde att göra passagen smal på detta ställe för att underlätta grävarbetet.

Den 26e augusti, nu har grävmaskinerna passerat kanalen och börjat bredda sjön igen.
Samma passage den 22 september
Dammens ö kommer till världen, slutet av september

Här syns en liten bäck från en av de minst tre källor som rinner ut ur den moränsluttning som ligger väst om dammen. Härifrån är ett ständigt tillflöde av vatten, oavsett årstid. Framförallt på våren är det också stora tillströmmande flöden från 100+ hektar jord- och skogsmark som kanaliseras ner i dammen genom två diken men huvuddelen av vattnet i dammen är alltså rent grundvatten.
Nedläggning av bräddavlopp den 24e september. Vattenytan hålls tills vidare på ca 8.60 meter över havsytan. Det är 10 cm högre än omkringliggande mark så belastningen på den vall som omger dammen blir inte så stor. När vallen torkat ut och stabiliserats är planen att höja vattenytan till ca 9 meter över havsytan.
Inplantering av vallfrö i massorna – 26e september
Vy från södra ändan av dammen – 9e oktober. I mitten av vattenspegeln skymtar ”ön”. I ritningen planerades flera öar men förhållandena var utmanande (som att bygga en ö i en tallrik med filmjölk!) och det blev nog rätt lagom med denna enda.

Vy från norra ändan av dammen – informationstavlan på plats den 9e oktober. Genom tillflödet från grundvattenkällorna så stiger vattenytan med en knapp 1 cm om dagen. Innan novembers utgång bör den ha nått upp till bräddavloppet.
Scroll Up